Od Stycznia 2020 r firma FeniksChemia Sp. z o.o.

na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.02.03.02-20-0004/19-00 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania “2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” realizuje projekt pt “Opracowanie ekologicznej gamy produktów chemii gospodarczej przy wykorzystaniu innowacyjnej substancji aktywnej o właściwościach przeciwgrzybicznych i przeciwbakteryjnych”

Kwota kosztów kwalifikowanych: 330 000 złotych

Kwota dofinansowania: 276 300 złotych

Od września 2018 r. firma FeniksChemia Sp. z o.o.

na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.02.03.02-20-0005/18-00 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizuje projekt pt: „Opracowanie składu produktu białkowego z surowców niemodyfikowanych genetycznie oraz opracowanie obróbki termicznej tych surowców w celu uzyskania większej przyswajalności białka i przeprowadzenie badań w celu zastąpienia śruty sojowej”

Kwota kosztów kwalifikowanych: 397 822,96 złotych

Kwota dofinansowania: 338 149,50 złotych

Informujemy, iż firma FENIKSCHEMIA Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Budowa centrum badawczo-rozwojowego w celu opracowania nowego rodzaju proszku myjącego do myjni samochodowych”

Projekt jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I ”, Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 5 055 965,58 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE: 2 933 133,69 PLN

Cel projektu: Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w ramach, którego zostaną zrealizowane prace badawcze. Wynikiem realizowanych prac będzie opracowanie nowego rodzaju proszku do samoobsługowych myjni samochodowych. Innowacyjne cechy proszku myjącego przełożą się na korzyści osiągane zarówno przez właścicieli myjni jak i użytkowników docelowych – właścicieli samochodów korzystających samoobsługowych myjni.

Efekt realizacji projektu: Opracowanie innowacji produktowej w postaci alkalicznego proszku myjącego bez zawartości fosforanów.

Od stycznia 2019 firma FeniksChemia Sp. z o.o.

na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0020/18 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP realizuje projekt pt: „Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji ‘’

Kwota kosztów kwalifikowanych: 191 817,00 złotych

Kwota dofinansowania: 163 044,45 złotych

logo
logo
logo