1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
  2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na poniższy adres:

Adres Sprzedawcy:
ul :Produkcyjna 3 Zambrów 18-300

Adres e-mail:
sklep@fenikschemia.pl lub biuro@fenikschemia.pl

 

  1. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności ( w tym datę ) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  2. Kontakt ze Sprzedawcą może odbywać się także za pośrednictwem drogi telefonicznej, w godzinach 8:00 – 16:00

Numer telefonu Sprzedawcy:
+48 86 224 44 44

  1. Reklamacji można dokonać, wypełniając poniższy wzór reklamacji towaru lub za pomocą wspomnianych wyżej środków komunikacji.
  2. Czas na rozpatrzenie procesu reklamacji to 14 dni roboczych.

 

Pobierz wzór PDF

Pobierz wzór WORD

WZÓR REKLAMACJA TOWARU

Miejscowość, data  ………………………………

Imię i Nazwisko Konsumenta ……………………………………………………..

Adres …………………………………………………………………………………

Pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy …………………………………………………………….. …………………………………………………………….

Numer konta, na który ma być dokonany zwrot ……………………………………………………………………………………………

Reklamacja Towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………… towar jest wadliwy. Wada polega na …………………. Wada została stwierdzona w dniu ……………….. Z uwagi na powyższe na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny żądam:

– wymiany towaru na nowy * art. 561 § 1

– obniżenia ceny towaru o kwotę…………….(słownie) ………………………………..

Proszę o zwrot podanej kwoty na konto/przekazem pocztowym na adres* art. 560 § 1

– z uwagi na wadę istotną odstępuję od umowy i proszę o zwrot wpłaconych środków na konto/przekazem na adres* art.560 § 1

 

Z poważaniem (własnoręczny podpis)

……………………………………………………

(*) niepotrzebne skreślić

 

Pobierz wzór PDF

Pobierz wzór WORD

 

logo
logo
logo